โปรแกรมบริหารจัดการระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง

 • Geographical Outside Plant Network Inventory

  โปรแกรมบริหารจัดการระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Management System) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการทางด้านข้อมูลสายสัญญาณ Fiber Optic ในรูปแบบแผนที่ทางด้านภูมิศาสตร์ โดยมีรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ เส้นทางติดตั้ง ข้อมูลรูปแบบการติดตั้ง ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค ค่าพารามิเตอร์ โดยโปรแกรมยังสามารถใช้ฐานข้อมูลแผนที่ ที่เป็นลักษณะ Off-line และ On-line รวมทั้งสามารถใช้งานรวมกับ Google Map ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Network Planning Design and Engineering

  ทางด้านงานวิศวกรรม โปรแกรม Fiber Optic Management System ยังช่วยในการวางแผน และออกแบบ ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านวิศวกรรม โดยโปรแกรมจะนำเอาข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บมาแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ ในกรณีที่ต้องมีการวางแผน ออกแบบ เส้นทางติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ใหม่ หรือมีการต่อขยายเพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถประเมินค่า loss ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ในแต่ละเส้นทางได้ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อการติดตั้ง และเลือกเส้นทางการติดตั้งนั้นๆ

  Field Survey and Network Construction

  ในแง่การสำรวจนอกสถานที่ โปรแกรม Fiber Optic Management System ยังรองรับการบันทึกข้อมูลนอกสถานที่ รวมทั้งการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ มาใส่เข้ามาในโปรแกรม Fiber Optic Management System เพื่อตอบสนองการสำรวจหน้างาน

 • Cable Network Maintenance

  ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic เป็นโครงสร้างพื้นฐานอีกหนึ่งรูปแบบ ที่รองรับการใช้งานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อระบบสายสัญญาณ Fiber Optic เกิดความเสียหาย จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบต่างๆ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถือได้ว่าเป็นความสำคัญในลำดับต้น ๆ ซึ่งโปรแกรม Fiber Optic Management System จะช่วยในเรื่องข้อมูลสภาพหน้างาน สภาพพื้นที่ หรือรูปแบบการติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ที่มีปัญหานั้น ๆ ทำให้การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ต่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้อง อีกทั้งโปรแกรม Fiber Optic Management System ยังสามารถค้นหาพิกัดในรูปแบบแผนที่ของตำแหน่งสายสัญญาณ Fiber Optic ที่มีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการใส่ค่าระยะทางที่ได้จากเครื่อง OTDR รวมทั้งโปรแกรมยังสามารถใส่ข้อมูล Service Tag สำหรับสายสัญญาณ Fiber Optic เพื่อใช้เป็นการบ่งบอกว่าสายสัญญาณ Fiber Optic เส้นนั้น Core นั้น ใช้งานอะไร ซ่อมแซมอยู่หรือไม่ หรือสำรองไว้ใช้งาน นอกจากนั้น โปรแกรม Fiber Optic Management System ยังมีการบริหารจัดการเรื่องซ่อมบำรุงรักษา หรือการแก้ไข เพิ่มเติมสายสัญญาณ Fiber Optic โดยมีฟังก์ชั่น Job Management ในการช่วยเปิดใบงาน และติดตามผลของงาน รวมทั้งการปิดใบงานนั้นๆ

  Service Impact and Fault Analysis

  โปรแกรม Fiber Optic Management System สามารถช่วยในการวิเคราะห์ และแสดงผลกระทบในรูปแบบแผนที่ ในกรณีที่สายสัญญาณ Fiber Optic เกิดมีปัญหา หรือต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา อาทิ กรณีสายสัญญาณ Fiber Optic ต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือมีปัญหา จะส่งกระทบโดยตรงกับผู้ใช้บริการรายใดบ้าง หรือส่งผลกระทบต่อระบบอะไรบ้าง ทำให้สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการหาวิธีป้องกันในกรณีสายสัญญาณ Fiber Optic เกิดมีปัญหา หรือต้องทำการซ่อมบำรุง


Executive Summary

 • executive-summary2

  1

  งานด้านการขาย

  หรือการตลาด ระบบ Fiber Optic Cable Management จะช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้งานระบบ Fiber Optic ต่อการขอใช้บริการ ในแง่การตอบสนองข้อมูลการตัดสิน อาทิ จุดเชื่อมต่อ ความพร้อมใช้งานของระบบ Fiber Optic แบบทันทีทันใด เพื่อเป็นการเร่งเร้าความสนใจ และการตัดสินใจ ในการขอใช้บริการจากลูกค้า และผู้ใช้งานระบบ Fiber Optic ทำให้งานการขาย หรือการตลาดมีเครื่องมือในการสร้างโอกาสในการขาย และการตลาดที่มากขึ้น

 • executive-summary3

  2

  งานด้านวิศวกรรม

  ระบบ Fiber Optic Cable Management จะช่วยในการวิเคราะห์ วางแผน และการออกแบบ รวมทั้งปริมาณการใช้งานในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการติดตั้งระบบข่ายสายสัญญาณ Fiber Optic ทั้งเส้นทางใหม่ หรือต่อเชื่อมขยายจากเส้นทางเดิม เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหมาะสม และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน สำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้งานระบบ Fiber Optic

 • executive-summary4

  3

  งานด้านการแสดงผล

  ระบบ Fiber Optic Cable Management สามารถช่วยในการวิเคราะห์ และแสดงผลกระทบในรูปแบบแผนที่ ในกรณีที่สายสัญญาณ Fiber Optic เกิดมีปัญหา หรือต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา อาทิ กรณีสายสัญญาณ Fiber Optic ต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา หรือมีปัญหา จะส่งกระทบโดยตรงกับผู้ใช้บริการรายใดบ้าง หรือส่งผลกระทบต่อระบบอะไรบ้าง ทำให้สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการหาวิธีป้องกันในกรณีสายสัญญาณ Fiber Optic เกิดมีปัญหา หรือต้องทำการซ่อมบำรุง

 • executive-summary1

  4

  งานด้านการบำรุงดูแลรักษา

  ระบบ Fiber Optic Cable Management จะช่วยในเรื่องข้อมูลสภาพหน้างาน สภาพพื้นที่ หรือรูปแบบการติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic อีกทั้งระบบ Fiber Optic Cable Management ยังสามารถค้นหาพิกัดในรูปแบบแผนที่ของตำแหน่งสายสัญญาณ Fiber Optic ทำให้การบำรุงดูแลรักษาระบบ Fiber Optic ทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำขึ้น ทำให้ลดเรื่องระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง และการตอบสนองการแก้ไขปัญหาการใช้งานต่อลูกค้า และผู้ใช้งานระบบ Fiber Optic ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ใช้งาน